Beleidsplan

BELEIDSPLAN STICHTING LIEN DOI (‘SOLIDARITEIT’) 2012-2016


Lien Doi is in 1980 opgericht door Ria Ahsmann, Jos Zengerink en Bets Ahsmann. Na een verblijf van tientallen jaren in Vietnam van één van de oprichters, kwamen zij tot hun initiatief uit solidariteit met het Vietnamese volk. Een volk dat na gespleten en verwond te zijn door oorlogen, zwaar te lijden had onder een verlammende boycot van het door het westen zo verfoeide communistische bewind. 
In de jaren negentig werden de relaties met het westen hersteld, waarna de mogelijkheden voor westerse investeerders werden geopend. Hoewel de algemene levenstandaard sedertdien is verbeterd, behoort Vietnam nog steeds tot de allerarmste landen van de wereld. Met een gemiddeld zeer laag inkomen per dag zitten veel mensen onder de armoedegrens. Deze armoede treft bepaalde groepen onevenredig hard: de mensen zonder werk en dus zonder inkomsten, de zieken, de wezen, de gehandicapten en de vele etnische minderheden. Juist op die groepen richt Lien Doi haar aandacht. De noodzaak om te helpen blijft!! 

VISIE 

Lien Doi richt haar solidariteit met name op de allerarmsten. Vaak in “verafgelegen, meest vergeten” streken, zoals in dorpjes in de grote, waterrijke Mekong delta, en op het Centraal Hoogland bij de vele etnische minderheden.
Lien Doi beperkt zich tot kleine projecten. De projecten zijn daardoor overzichtelijk qua uitvoering, de financiering is (relatief) beperkt. Soms gaat de omvang van de gevraagde hulp de mogelijkheden van Lien Doi te boven. Lien Doi spant zich in die gevallen in om grotere hulpverleningsorganisaties te wijzen op de noden en te verzoeken om ondersteuning. In de afgelopen jaren heeft dat op voorspraak van Lien Doi geleid tot ondersteuning van concrete projecten door grotere organisaties als Cordaid, Caritas, het Liliana fonds en de Lepra stichting.
Lien Doi maakt voor haar hulpverlening gebruik van een lokaal netwerk. De gekozen samenwerking dient als waarborg van een goede besteding van de middelen. Lien Doi maakt geen onderscheid in ras en geloof. Om de hulp op de bestemde plaats te krijgen maakt Lien Doi wel veelvuldig gebruik van de uitgebreide, op hulpverlening ingerichte netwerken van de kerken in Vietnam. De door Lien Doi gefinancierde projecten hebben echter nimmer een religieus of missionair karakter, ook al worden ze aangedragen door de katholieke kerk of boedistische tempel. Het motto dat Lien Doi hanteert is `waar een christen buikpijn heeft van het vervuilde water heeft de boedist of de vooroudervereerder dat even zo erg`. 

DOELSTELLING 

De Stichting Lien Doi heeft als doelstelling: mensen helpen uit armoede omhoog te komen. Deze doelstelling tracht Lien DOI te realiseren, door: 

 1. het ondersteunen van microkredietprogramma’s, ter ondersteuning van bijvoorbeeld de aankoop van landbouwgrond;
 2. het helpen bouwen of opknappen van schoollokaaltjes; het helpen oprichten van bibliotheken voor jongeren;
 3. het “uit de put helpen” van de meest door armoede getroffen gezinnen door ondersteuning vanuit Nederland van een van de kinderen, voor 12 Euro per maand;
 4. het bestrijden en voorkomen van onderontwikkeling door het verstrekken van schoolgeld aan kinderen, jongeren; met speciale aandacht voor de etnische minderheden.
 5. ondersteunen van eigen projecten o.a. bij etnische minderheden (weefproject, bv), het helpen aan/terugkopen van hun land en de beplanting hiervan
 6. aandacht voor groepen in achtergebleven gebieden, bijvoorbeeld door het helpen bij het maken van menswaardige behuizing, het verstrekken van kleine leningen voor het starten van een handeltje, het aankopen van een paar biggetjes of ossen, het aanleggen van een visvijver, enz.
 7. het opknappen van huizen en schooltjes na overstromingOok stelt Lien Doi zich ten doel bij te dragen aan het verbeteren van gezondheid en veiligheid, via:

 1. veilige bruggetjes ter vervanging van de zogeheten “apenbruggetjes”(een boomstam over het water) en goede wegen, zodat kinderen veilig naar school kunnen, zieken naar de dokter, volwassenen met hun rijst en vruchten naar de markt enz. enz.
 2. schoon-water-programma’s: waterputten en -pompen;
 3. in individuele gevallen dokters- en medicijnkosten vergoeden.


ORGANISATIE
 

De Stichting Lien Doi heeft haar thuisbasis in Nederland. Het bestuur van de Stichting bestaat in Nederland uit zeven bestuursleden, die (zoveel mogelijk op gelijkwaardige basis) samenwerken met de medewerkers in Vietnam. In Nederland worden gelden geworven voor ontwikkelingsprojecten in Vietnam. De medewerkers in Vietnam, voor het gemak aangeduid met Lien Doi Vietnam, dragen de projecten ter financiering voor aan het bestuur van Lien Doi. Het bestuur van Lien Doi beslist vervolgens over de toekenning van de financiën en maakt het geld over aan Lien Doi Vietnam. Lien Doi Vietnam geleidt de gelden door naar de goedgekeurde projecten, ziet vervolgens toe op de uitvoering van de projecten en draagt zorg voor rapportage van de resultaten aan het bestuur van Lien Doi.

Actiepunten
In de komende jaren zal Lien Doi zich richten op het voortzetten van de hulpverlening aan de armen in Vietnam. Om dat te kunnen realiseren zijn de volgende actiepunten voorzien:

 • het interesseren van jongeren voor het werk van Lien Doi.
  Dat is noodzakelijk omdat het donateurbestand van Lien Doi aan het vergrijzen is;
 • de interesse en betrokkenheid van Vietnamezen in Nederland voor het werk van Lien Doi vergroten;
 • de verantwoording van gedoneerde gelden daar waar mogelijk nog inzichtelijker maken.
  De goede doelenmarkt kent vele organisaties. Donateurs hebben volop de keuze om te beslissen aan welke organisaties hun geld wordt gespendeerd. Vandaar dat het van toenemend belang is dat Lien Doi laat zien dat de middelen goed worden besteed.
 • de sterke punten van Lien Doi nog meer over het voetlicht brengen bij potentiële donateurs.

De sterke punten van Lien Doi zijn: extreem weinig overheadkosten; kleinschalige, overzichtelijke projecten; goed lokaal netwerk, waarmee m.n. toezicht op uitvoering van projecten is gewaarborgd.